شعر بلوچی -ترجمه فارسی

کجا انت همدلیء هم زبانی            شه مردیء به بیتی یک نشانی

عجب رسم بدی کپت به میانا          مروت همسفر بوگون زمانا

ترجمه فارسی اشعار

همدل و هم زبان من کجاست          که از مردانگی یک نشان داشته باشد
روزگار عجب رسم بدی دارد!             جوانمردی با زمانه همسفر شده اس

/ 0 نظر / 10 بازدید