وحدت هفتگ

شعری به مناسبت هفته وحدت به دو زبان بلوچی و فارسی


(((وحدتۓ هفتگ )))

دروت  ءُ  هزاران  دروت ءُ  سلام         پہ  روح  ءُ  روان  ِ  خمینی ا ما م

پہ
  آ   چمّ  روژنا   ءُ    زیبا   کلام         بداتی  چَہ  وحدت  بہ  ایران  دوام

۔

۔

چو ایران هتَت  مُشتمل  مذهبان         بگوشتی  ضرورت  بکنیئت وحدتان

پ
ہ  اصل  دیانت   دو  تا   اعتلاف         پَہ   فرع  شریعت   مَبیت  اختلاف

اصول  ِ   کوانین    عنایت   کوتا         حُکوک    اَ کـلّین     رعایت    کوتا


کوانین  مجلس   اساسی   نوشت         بدیست ملک  ایران  بسان  بهشت


پہ  میلاد  احمد  دو وان  اختلاپ        پہ  هفته   وحدت   بدات  اعتکا پ

چَه حیث  نمونه  بگوشت  آ امام        پہ  ایرانی امت   یَک  هفتگ عنام


ولیکن یَک هفتگ نه عرف زمان        که وحدت  نپُجّیت  مه  جا ءُ مکان


۔

۔


خمینییے   دستور   نبوتا  عمل        مَه  ظاهر  برادر   مَه  دل  پُر د
َگل

تسنن  به  شیعه  بجَنت  طعنه ها        و  شیعه   به  سنی،  گپان   ناروا


بدَنتِن  یَکی  آ دِگر  طنز  و  ٹوک       وآئی به ایشی بجَنت سِنگ و ڈوک


س
َروگان  مذهب  نوشت إنت  اثر       جهولان   مکتب  ببَست إنت   کمر

یَکی گون سلام ءُ یَکی رنگارنگ        بدِرتِش  چَ
هَم  پَردَگِ  عار  و  ننگ

 

چَہ حوزَه  بگِر  تا که  دارُالعلوم        بُنا  دَ نتِن  آچش ر ِ سانۓ عموم

 

چَه اے کار  بوتا  دُژمن شادمان        کلا هاری   دَور  داتہ  مَہ  آزمان

پَہ  امثال  ریگی    دل  مانَگ إن        چو گُرکا  مَہ پ
ُشت رَمَگ  پانگ إن


بگوَش  تو امینا   مه  آسَر  کلام        بیان  کن    نهایت    مرام ِ   امام


دلاگر  شمی هست  اومان ِ بهشت        ببئیت عامل ِهر چه کانون نوشت  


اصول ِ  کوانین   عنایت    کنیت        حُکوک ِ  اَ کلّین    رعایت    کنیت

 

 

 

((( هفته وحدت )))

 درود  و  هزاران  درود  و  سلام          به  روح   و   روان   بلند   ا ما م

به  آن  چشم  بینا  و   زیبا   کلام         ببخشید  ز  وحدت  به  ایران  دوام


بزرگ  مرد  آزاد  و   نیکو  مرام         بسی   آشنا   بر  امور  و   ز ما م


۔

۔

۔

به  اصل  دیانت   دو  تا   اعتلاف         به   فرع   شریعت    بود   اختلاف


اصول    قوانین    عنایت    نمود         حقوق    ا قـلّین     رعایت    نمود


قوانین  مجلس   اساسی   نوشت         بدید   ملک  ایران   بسان   بهشت


به  میلاد   احمد    بدید   اختلاف         به  هفته   وحدت    بداد   اعتکاف


ز  حیث  نمونه   بگفت  آن  امام         به  امت  ببخشید  یک  هفته  عنام


ولیکن یک هفته  نه عرف زمان         که وحدت  نگنجد  به جا  و  مکان


۔

 

۔

و اما  به  امرش   نکردند   عمل         به  ظاهر  برادر   به  دل   پر دغل

تسنن  به  شیعه   زند   طعنه ها         و  شیعه   به  سنی   سخن   ناروا


بزرگان    مذهب    نوشتند    اثر        جهولان    مکتب    ببستند     کمر


یکی با سلام  و  یکی  رنگارنگ        دریدند   ز هم   پرده عار  و  ننگ

 

ز حوزه  بگیر  تا  که   دارالعلوم         شده   نار  آور    رسانه ی  عموم


ازاین روی  دشمن  شده  شادمان        کلاه    را   بیفکنده     بر   آسمان


به امثال  ریگی   دل  بسته  است        چو روباه  به شیبی  بنشسته است


تمام  کن   امینا   به   آخر   کلام        بیان    کن    نهایت    مرام    امام


چو دارید  به  دل  آرزوی  بهشت        شوید  عامل  آنچه  قانون   نوشت   


اصول    قوانین    عنایت     کنید        حقوق     اقلین      رعایت     کنید


/ 0 نظر / 13 بازدید